สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการประกวดกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ของโรงเรียนในสังกัด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
นางสาวจริยา กรุณา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ : ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศิริลักษณ์ ไหลริน : ภาพ/ข่าว