ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี พร้อมนำเสนอสัมฤทธิผลจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในรอบระยะเวลา ๑ ปี แก่คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ประกอบด้วย

๑. นายอดุลย์  กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑      ประธานกรรมการ

๒. นายอภินันท์  บุญรอด อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ กรรมการ

๓. นายโกวิท  เพลินจิตต์  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ

๔. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑   ผู้ช่วยเลขานุการ

ณ  ห้องประชุมแควน้อย ๒  เขื่อนสิรินธร  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ/ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ