สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายการของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีคณะกรรมการร่วมจากกลุ่มเครือข่ายฯ ประกอบด้วย 1. นายสุริยันต์ บุญกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 2. นายบุญจันทร์ ทาตะไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งค้า