สพป.ยโสธร เขต 2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ทั้งนี้ นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายโครงการ โดยเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งฝึกการสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี