สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันพุทธที่ 8 กันยายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายการของสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านโคกศรี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีคณะกรรมการร่วมจากกลุ่มเครือข่ายฯ นางนุชจิลาวรรณ กฤษณะกาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนดินแดง