ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศ ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของเป้าหมายโครงการ โดยเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย รวมทั้งฝึกการสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี