สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564

ในระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 เพื่อตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกรายการของสถานศึกษาในสังกัด ทั้งหมด 3 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านเหล่าเมย คณะกรรมการร่วมประกอบด้วย นายมิตร ศรีชัย ผอ.โรงเรียนทรายมูลประชาราษฎร์ และนายอานนท์ กฤษณะกาฬ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนหวาย 2.โรงเรียนบ้านสีสุก คณะกรรมการร่วมประกอบด้วย นายเศรษฐกานต์ สุภารีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาเวียง และนายเพชร หงษ์ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 3.โรงเรียนบ้านม่วงไข่ คณะกรรมการร่วมประกอบด้วย นายโสฬส บุญทศ ผอ.โรงเรียนบ้านกระจาย