สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38.ค (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในกลุ่ม รวมทั้งคณะกรรมการจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) รวมถึงประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2