สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาว ดารา อิฐทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการพิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2