มอบกล้าไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดป่าและวัสดุการเกษตรงานส่งเสริม เยาวชนรักษ์พงไพร

วันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการรับมอบกล้าไม้วงศ์ยางเพาะเชื้อเห็ดป่าและวัสดุการเกษตรงานส่งเสริม เยาวชนรักษ์พงไพร โดยศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยโรงเรียนที่รับมอบมีจำนวน 27 โรงเรียน