การประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนา (PA1/บส.,ศน.) เพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 6 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการวิเคราะห์และประเมินข้อตกลงในการพัฒนา (PA1/บส.,ศน.) เพื่อปรับปรุงและแก้ไข เพื่อความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี