“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2564

วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2