สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนืเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายเทอดนคร ห้องแซง ผอ.โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ