“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่44/2564

วันทีี่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่44/2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2