โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และแนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และแนวทางในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมพักพิงอิงโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.โรงเรียน และคณะทำงาน เข้าร่วมในการประชุมโครงการในครั้งนี้ด้วย