SchoolMIS 9 ธันวาคม 2564

วันที่ 9 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้โปรแกรม SchoolMIS เพื่อใช้เก็บข้อมูลผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย