ประชุมพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 17 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม บุศราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการตามคำสั่ง และบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย