นิเทศ ติดตาม การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ธ.ค. 64
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยนางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรอบในการติดตาม ณ โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส/โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน/โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่/โรงเรียนบ้านน้ำคำ