ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมายและเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 1

กิจกรรมที่น่าสนใจ