“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
มอบหมายให้ นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 1/2565
เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว