การนิเทศติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 5 มกราคม 2565 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
พร้อมด้วยนางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ออกนิเทศติดตามการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา และโรงเรียนบ้านเซโนนม่วง อำเภอป่าติ้ว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา
รวมทั้งปัญหา-อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพฐ. เป็นกรอบในการนิเทศ ติดตาม

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว