การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมอบแนวทางในการบริหารงบประมาณ

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุม
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและมอบแนวทางในการบริหารงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565
ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2
โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว