การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอรับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำขอ รวมถึงพิจารณาความสอดคล้องของงบประมาณและโครงการ โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายบายและแผน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว