สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว