สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone จำนวน 86 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โรงเรียน Stand Alone จำนวน 86 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว