โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    

14 ธันวาคม 2561 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้สถานที่ในบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ขั้นพื้นฐาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา สุขภาพจิตเคลื่อนที่ แนะนำและฝึกอาชีพ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามบริบทของพื้นที่ ในการนี้ นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอทรายมูล และคณะ ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง…ธีระพล อ่อนพฤกษ์ภูมิ รายงาน

กิจกรรมที่น่าสนใจ