การประชุมถ่ายทอดสดเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

วันนี้่ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เข้าร่วมประชุม “ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV”  โดยมี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมการถ่ายทอดสดทางไกลฯ  ณ  โรงแรมเดอะพาลาสโซ  กรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดประชุมการถ่ายทอดสดทางไกลให้ รองผู้อำนวยการ สพป.ยโสธร เขต ๒ ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมจำนวน ๖๓๐ คน  ได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดในแต่ละจุดการอบรม จำนวน ๖ จุด ดังนี้

๑) อำเภอกุดชุม สถานที่เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สพป.ยโสธร เขต ๒

 

๒) จุดอำเภอทรายมูล สถานที่เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทรายมูล (ทรายมูลประชาราษฎร์)

๓) จุดอำเภอป่าติ้ว สถานที่เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระจาย

๔) จุดอำเภอไทยเจริญ สถานที่เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย

๕) จุดอำเภอเลิงนกทา สถานที่เข้าร่วมการประชุม  กลุ่มเครือข่ายที่ ๑๒ , ๑๓ , ๑๔  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านม่วงกาชัง  และ กลุ่มเครือข่ายที่ ๑๔ , ๑๕ , ๑๖  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก

วราภรณ์  ข่าว