ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดส่งประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒” และโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ มาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

1-IMG 2-IMG 3-IMG 4-IMG 5-IMG 6-IMG

กิจกรรมที่น่าสนใจ