ขอเชิญสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา ๙๐๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัด สั่งจองผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของร้านจิตอาสา ๙๐๔  โดยสามารถสั่งจองและจัดส่งใบสั่งจองผลิตภัณฑ์ฯ ให้จังหวัด ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๕๗๑ ๒๕๕๓  หรือนำส่งโดยตรงที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดยโสธร ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำใบสั่งจองผลิตภัณฑ์ฯ ในภาพรวม ในนามของจังหวัดยโสธร และดำเนินการสั่งจองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป  รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

1-IMG

2-IMG

3-IMG

4-IMG