ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงาน “ ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ ” อำเภอกุดชุม

ในวันนี้ (๒๐ มกราคม ๒๕๖๒)  เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ร่วมพิธีเปิดงาน “ ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่ ” ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์อำเภอกุดชุม ที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  ซึ่งงาน “ ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม ” เป็นความเห็นพ้องต้องกันตามบริบทและอัตลักษณ์ของอำเภอกุดชุม ดินแดนแห่งข้าวอินทรีย์อันขึ้นชื่อของชาวจังหวัดยโสธร นับตั้งแต่การริเริ่มขับเคลื่อนการปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งนำไปสู่การขยายผลในวงกว้าง รัฐบาลเองก็ตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาวะ การบริโภคอาหารปลอดภัย กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทุกรูปแบบและเพื่อเป็นการเคารพในฮีตคองประเพณีอันดีงามที่สืบสานกันมา และได้นำเอาบริบทดังกล่าวข้างต้นมาจัดเป็นรูปแบบกิจกรรมโดยมีความสอดคล้องยึดโยงกัน กับงานบุญเดือนยี่ของชาวอีสาน คือ บุญคูณลาน หรือบุญกุ้มข้าวใหญ่ อันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพสักการะต่อพระแม่โพสพ เทพารักษ์ ที่ปกปักษ์รักษาข้าว ที่หล่อเลี้ยงมนุษย์มาอย่างยาวนาน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีของทุกภาคส่วน  โดยมี  นายนิกร  สุกใส  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าวข้างต้น

 

งานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒   :  ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ