ข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยจังหวัดยโสธร แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการสรุปผลการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อเสนอแนะการตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ