บริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล

ร่วมบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล  ในวันที่  29  สิงหาคม  2561  เวลา  08.30 น.  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม