สลิปเงินเดือนบำนาญ ประจำเดือน มกราคม 2562

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเดือนบำนาญเข้าบัญชีเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 ดังนั้นขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดการหักเงินชำระหนี้เพื่อความถูกต้อง รายละเอียดดังแนบ

1.บำนาญ มกราคม 2562

กิจกรรมที่น่าสนใจ