ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ ๘ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่าน       การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากร    ในหน่วยงานได้ทราบ โดยสามารถสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐-๒๙ ต่อ ๓๐๑๖ หรือ ทางเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.graduate.ubru.ac.th หรือเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา ชื่อ คุณสุภาพร บุตรศรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๘-๓๗๓๕-๕๐๑๘ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

กิจกรรมที่น่าสนใจ