ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย อำเภอเลิงนกทา

วันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  นิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โดยกล่าวกับลูกๆ นักเรียนว่า

  • การเดินทางของคนดีจะทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงฝากให้ลูกๆ คิดในสิ่งที่ดี
  • การออกกำลังกายเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับลูกๆ นักเรียนที่อยู่ในวัยเจริญเติบโต
  • ให้ลูกๆ นักเรียน มั่นฝึกฝนสมองในทุกวัน เพื่อสมองจะได้แข็งแรง และจะทำให้ลูกๆ เป็นคนเก่ง ซึ่งวิธีการฝึกให้สมองได้ทำหน้าที่หลักสามารถทำได้โดย

– การอ่านหนังสือ อ่านวันละนิดเพื่อให้สมองได้จดจำ

– ฝึกวิเคราะห์หาเหตุผล

– ฝึกแก้ปัญหา ซึ่งวิธีฝึกแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การฝึกแก้ปัญหาโจทย์วิชาคณิตศาสตร์

 

จากนั้น ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน

วราภรณ์  ภาพ/ข่าว