แจ้งโอนเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 (30%)

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอให้โรงเรียนนำสมุดไปตรวจสอบยอดเงินแล้วออกใบเสร็จรับเงิน นำส่ง สพป.ยโสธร เขต 2 ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562

แจ้งโอนเงินอุดหนุน 30%

กิจกรรมที่น่าสนใจ