ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โรงเรียนน้อมเกล้า อำเภอเลิงนกทา

วันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม นิเทศการจัดการเรียนการสอน  การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนน้อมเกล้า  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้พบปะคณะครูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูดังนี้

  • แนะนำคณะครูให้ดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ตามกรอบที่ราชการ

กำหนด เพราะโดยส่วนใหญ่เป็นครูที่เพิ่งมาบรรจุใหม่

  • เรื่องการจัดการเรียนการสอน ให้บริหารด้วยการตัดสินใจของเรา แต่จะต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้

ว่าสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดไม่ถูกต้องในสิ่งที่ครูได้ตัดสินใจ  เพราะครูคือผู้สร้างจิตวิญญาณให้ลูกนักเรียน ดังนั้น ครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน

  • ผล O-NET ของโรงเรียน ฝากให้ช่วยกันวิเคราะห์ว่าในปีที่ผ่านมารายวิชาใด มาตรฐานใด ตัวชี้วัด

ใดที่มีผลคะแนน O-NET ต่ำ ให้นำผลมาวิเคราะห์เพื่อจะได้นำมาเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนา สร้างความรู้ให้เด็ก เพื่อจะได้มีผลคะแนนที่สูงขึ้น

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ นิเทศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนกับลูกๆนักเรียน ดังนี้ สอนนักเรียนในเรื่องการไม่เอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นตนเอง ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และสอนให้ลูกๆนักเรียนเป็นคนดี ทำทุกอย่างให้อยู่ในกรอบ ๓ อย่าง คือ

  • ละบาป คือ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
  • ทำดี คือ ทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น
  • ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์

 

วราภรณ์  ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ