สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมการทดสอบการสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายวินิจ วงศ์ทอง รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมการทดสอบการสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนในการดำเนินการทดสอบการสอบปลายปีของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในรายวิชา คือ  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมที่น่าสนใจ