สลิปเงินเดือนบำนาญ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ด้วย กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีข้าราชการบำนาญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ดังนั้น ขอให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของรายการหักชำระหนี้ด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจ