การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำคำ-คำไผ่ พร้อมนี้ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. มี นายธนู ว่องไวตระกูล ผอ.โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง กล่าวต้อนรับ และ มี นายประสิทธิ์ พงษ์ประเสริฐ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
การประชุมตามโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 (น้ำคำ-คำไผ่) จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า โรงเรียนบ้านน้ำคำ โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ และโรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 76 คน ซึ่งหลังจากการประชุมคาดว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายฯ จะได้รับทราบและมีความเข้าใจในนโยบายการพัฒนาการศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ O-NET NT การอ่านออกเขียนได้ พัฒนาการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่ยิ่งใหญ่ ทุกคนต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันสู่โลกในยุคปัจจุบัน และต้องเดินหน้าในการพัฒนาเด็กนักเรียน ครูทุกคนต้องมีแผนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือ สื่อการสอนเพื่อจัดการกับวิธีที่ไม่รู้ของลูกนักเรียน ส่วนผู้บริหารต้องมีแผนในการบริหารจัดการตนเองเช่นกัน ต้องลงไปให้กำลังใจในชั้นเรียน เยี่ยมห้องเรียน เพื่อชื่นชมและสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและลูกนักเรียน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ คือ ลูกนักเรียน
ท้ายสุด ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ของครูว่า
1) ครูต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน คือ เด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจะต้องมีการติดตามเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนในระบบของโรงเรียน
2) สร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับลูกนักเรียน คือ ครูต้องทำหน้าที่จัดการ (ผลิต) ลูกนักเรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานดีที่สุด เพื่อส่งต่อไปสู่การเรียนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.1 มีความสำคัญยิ่ง เด็กชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานระดับชั้นเพื่อต่อยอดในชั้นต่อไป ทุกคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3) เสริมสร้างทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับลูกนักเรียน เพราะทักษะชีวิตจะทำให้ลูกนักเรียนอยู่รอดปลอดภัยในปัจจุบัน เช่น การช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และภูมิใจในตัวเอง ด้วยการเสริมกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมลูกเสือ หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ
ทั้งนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้ฝากในเรื่องคุณภาพ O-NET ของนักเรียนว่า หากผล O-NET ต่ำกว่า 30 ให้ร่วมกันหาวิธีแก้ไขและพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นต่อไป