ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ตะลุยโลกแสตมป์” ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ “ตะลุยโลกแสตมป์” และเชิญชวนเยาวชนจากสถานศึกษาในสกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการ “ตะลุยโลกแสตมป์” หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๑๔๓ ๔๓๘๙ และส่งใบสมัครที่ เลขที่ ๑๗/๒๒๘ ชั้น ๔ ซอยประชาชื่น ๑๔ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบเรียนมาพร้อมนี้