ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามหนังสือที่แนบเรียนมาพร้อมนี้