กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

นายวินิจ วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”, “กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. มี นางสาวสุจริตรา ทาลีราช ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มี นายสุวิช สรรพาวุธ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง และ นายสมนึก วายโสกา ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสุจริต เป็นวิทยากร

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะครูในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสุจริต รวมจำนวน 138 คน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมคาดหวังว่าโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมจะสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักรู้ เข้าใจ และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะไม่เป็นคนโกง โดยเริ่มจากการฝึกให้เด็กเคารพกฎกติกาพื้นฐานง่ายๆ เช่น ต่อคิว ไม่พูดปด ไม่ขีดเขียนฝาผนัง เป็นต้น เพื่อโตขึ้นจะได้กฎใหญ่ของสังคมอย่างไม่มีปัญหา และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

บุษกร ศรีชนะ , นิตยา สีหานาถ ภาพ / วราภรณ์ สิงห์คิบุตร ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ