สพป.ยโสธร เขต ๒ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อ Social Media

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายและพัฒนศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการบูรณาการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  โดยมี นายผดุงสิทธิ์  ลาวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ  และ นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร  นักวิเคราะห์นโยบายแลแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นวิทยากร   ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์  ดังนี้

รุ่นที่ ๑  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ผู้เข้ารับการอบรมฯ จากอำเภอทรายมูล อำเภอไทยเจริญ และ อำเภอกุดชุม  รวมจำนวน ๙๖  คน

รุ่นที่ ๒  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑   ผู้เข้ารับการอบรมฯ จากอำเภอป่าติ้ว และอำเภอเลิงนกทา รวมจำนวน ๙๐ คน

หลังจากการอบรมคาดหวังว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค กลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบัติงานในด้านการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ  และสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับประชาชนโดยทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  กล่าวว่า  การประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกๆ หน่วยงาน เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การสร้างสัมพันธภาพและความรู้สึกนึกคิดที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก “เครือข่ายประชาสัมพันธ์” ในทุกระดับ เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น

พร้อมนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ต้องนำเอาผลผลิตของเรามาเป็นผลงาน  นั่นก็คือ  นักเรียน  ถือว่าเป็นผลผลิตที่สำคัญ ทุกคนจึงควรเน้นที่ตัวนักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงาน  เช่น การสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนในด้านใดที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ให้นำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ

วราภรณ์  ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ