รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

1ประกาศรับย้าย​โอน38ค2 2แบบคำขอโอนพลเรือนและขรก.อื่นมา 38 ค3แบบคำขอโอนท้องถิ่นมา38 ค4มาตรฐานการเปรียบเทียบตำแหน่ง ว.295ประกาศองค์ประกอบตัวชี้วัดว306ประกาศองค์ประกอบตัวชี้วัดว29