สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโธร เขต ๒  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  โดย นายทองศรี  โพธิ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมโรงแรมพักพิงอิงโขง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  และ มี นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เป็นวิทยากร เรื่อง การสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  ๑๘๕ คน  บุคลากรในสังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒      จำนวน  ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ได้ข้อเสนอแนะ  ปัญหา  อุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป

หลังจากการประชุมฯ เสร็จสิ้นคาดหวังว่า จะเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวัง คือ การพัฒนาการศึกษาให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการอย่างมีจุดมุ่งหมาย

วราภรณ์  :  ภาพ / ข่าว