สพป.ยโสธร เขต ๒ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  โดย นายวินิจ  วงศ์ทอง  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สพป.ยโสธร เขต ๒

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๑๗ คน ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของกลุ่มเครือข่าย ๆ ละ ๔ คน รวม ๖๘ คน และคณะกรรมการ ๒๐ คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น ๑๐๕ คน  และคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของทุกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในระบบการวัดและประเมินผล พร้อมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ผล O-NET ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเพื่อวางแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวว่า  ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นเพื่อนำสิ่งที่ได้ไปยกระดับผล O-NET ให้สูงขึ้น  เพราะหากทราบปัญหา จุดอ่อนว่าเป็นตัวชี้วัดไหน มาจากไหน จะได้เล็งผลไปที่ตัวชี้วัดนั้น แล้วมาวิเคราะห์ดูว่าเราได้ทำในประเด็นหรือตัวชี้วัดนั้นหรือยัง และจะทำอย่างไร พัฒนาอย่างไร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด นำไปสู่การพัฒนาผล O-NET ให้สูงขึ้นต่อไป

วราภรณ์  :  ภาพ / ข่าว

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ