ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์การสอนงานอาชีพในโรงเรียน

วันนี้ (๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์การสอนงานอาชีพในโรงเรียน  โดยมี นางเกษร  บานชล  ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โรงเรียนบ้านดงสำราญ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  หอประชุมศูนย์แกนนำขยายเศรษฐกิจสร้างสรรค์การสอนงานอาชีพโรงเรียนบ้านดงสำราญ  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้  ๑) เพื่อให้ครูโรงเรียนศูนย์แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ๒) เพื่อให้ครูโรงเรียนศูนย์แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายสามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการนักธุรกิจน้อยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ๓) เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนศูนย์แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพอิสระและมีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มุ่งมั่น กตัญญู (การแบ่งปัน) สร้างสรรค์ผลงานสู่การจำหน่ายได้  ๔) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต  สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูโรงเรียนศูนย์แกนนำและโรงเรียนเครือข่าย จำนวน ๓๐ คน  นักเรียนจำนวน ๕๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  คือ  บุคลากรโรงเรียนศูนย์แกนนำและโรงเรียนเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของโครงการสู่นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีประสบการณ์จริงในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การจำหน่ายได้อย่างสร้างสรรค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ศูนย์แกนนำการสอนงานอาชีพโรงเรียนบ้านดงสำราญ (ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕)

 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒ :  ภาพ / ข่าว