ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2562-สค-22-ประกาศ สพป.ยส.2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน-บีบอัด