สพป.ยโสธร เขต ๒ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันนี้ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมี นายทวี  แพงศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สพป.ยโสธร เขต ๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนที่มีผล O-Net ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๓๐  จำนวน ๖๕ คน  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนที่มีผล O-Net ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ ๓๐  จำนวน ๔๔ คน  คณะกรรมการ จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๙ คน   ภายหลังจากการประชุมนี้แล้วเสร็จคาดหวังว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (problem solving) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวว่า  ขอให้คณะครูทุกคนได้ช่วยกันวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่ทำให้ค่าคะแนน O-Net คณิตศาสตร์น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  และเมื่อเราทราบว่ามีปัญหาตรงไหน ขอให้แก้ไขเพื่อพัฒนาในจุดนั้น ๆ ให้ตรงจุด  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูคณิตศาสตร์ทุกคนจะช่วยเข้าไปแก้ไขปัญหา PLC ร่วมกับเพื่อนๆ เพื่อให้ O-Net คณิตศาสตร์สูงขึ้น

 

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ